- disclaimer -

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Titaniumbaby International B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Titaniumbaby International B.V. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Titaniumbaby International B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Titaniumbaby International B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Titaniumbaby International B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy Statement
Titaniumbaby International B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Titaniumbaby International B.V. houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt Titaniumbaby International B.V. uw gegevens vast.

Titaniumbaby International B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Titaniumbaby International B.V., Titaniumbaby, Babsana of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Titaniumbaby International B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt om op enige wijze op de hoogte te worden gehouden kunt u dit schriftelijk melden bij Titaniumbaby International B.V. Dan laten wij uw gegevens hiervoor blokkeren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Titaniumbaby International B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.